template header
 

KongHer

Website Manager/ Account Executive

Email: kongkbif900am@yahoo.com

Profile

Nyob zoo, ib tsoom phooj ywg hmoob. Zoo sab tau lug ntsib mej txhua leej txhua tug tsua saum internet nua. Kuv yog Koob xeem Hawj. Kuv yog tug saib xyuas KBIF peb lub website huv internet hab yog tug ntshav kev paab tsua cov laag luam. Kuv vaam hab ca sab tas ntxiv nua moog tsua yaav tom ntej mej yuav tseem lug txhawb nqaa peb lub xuv tooj cua Hmoob KBIF. Tsi taag le mej tseem yuav lug txhawb nqaa peb lub website tshab ntawm nua kuam txawj luj hlub tsua yaav tom ntej. Ua tsaug ntau.

Yog mej leej twg muaj lug nug kuv, txhoj ua sab dleb, hu tuaj tsua kuv, kuv yuav pab tau koj.


Welcome all of you to our KBIF website. I'm Kong Her, I've been with KBIF since 2006. I'm the E-Commerce Manger and Account Executive here at KBIF 900AM. My reponsibilities are to manage our website and online marketing activities. My other responsibility as an Account Executive is helping business grow by advertising to our Hmong Community and assiting them with their voice-over production needs.

If you have any questions or need any help that pertains to my responsiblities, feel free to contact me.

Send a messge to Kong Her

Email:
Subject:
Message:
Captcha:

 

Please type in the letters you see in the box.

(Use all capital letters)

 

Inbox | Program Uploads | Admin

 
Template Footer
Copyright 2020. All Rights Reserved. Overgaard Broadcasting